Vietnamese Lutheran Church
Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam
#

Sinh Hoạt

Chúa Nhật:

• 9:30AM-10:45AM
Học Thánh Kinh
• 11:00AM-12PM
Giờ Thờ Phượng
• 3:00PM-5:00PM
Sinh Hoạt của Thanh Niên

Thứ Tư:

• 7:00PM-9:00PM
Học Thánh Kinh và Cầu Nguyện tại Tư gia Tín hữu

Thứ Bảy:

• 4:00PM- 6:00PM
Thăm viếng các Gia đình đồng hương