Vietnamese Lutheran Church

 • Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
  14200 Memorial Dr.
  Houston, TX 77079

  Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam
  P.O. Box 385
  Alief, TX 77411
  Phone:  281.494.3425
  Cell:       832.859.2352