Back

0 Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4th of July

                                               

Đây là đại lễ quan trọng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã được long trọng cử hành sau cuộc chiến dành nền độc lập vào năm 1812.

Vào năm 1620, một nhóm ngưòi Anh Pilgrims từ Hoà lan vưọt biển trên chiếc tầu Matflower và cặp bến Cape Code, New York City.  Một năm trưóc đó, có một nhóm ngưòi Anh Puritans đã cặp bến Jamestown, Virginia.  Về sau, số ngưòi Anh di dân càng gia tăng, họ lập thành 13 thuộc địa dặt dưói quyền cai trị của các thống đốc Anh quốc.

Năm 1765 có khoảng 1,850,00 dân cư, trong số này có 400,000 ngưòi da đen sống kiếp nô lệ.  Tất cả mọi ngưòi phải ủng hộ mẫu quốc Anh về lĩnh vực kinh tế.  Khi ngưòi Anh gửi quân để bảo vệ thuộc địa thì ngưòi dân bị trị phải trả chi phí, các nền nông nghiệp, kỷ nghệ đều bị lệ thuộc mẫu quốc Anh, nhân dân thuộc địa phục vụ cho thị trưòng công và kỷ nghệ Anh quốc.  Nhân dân thuộc địa không có dân biểu tại quốc hội Anh.  Các cuộc xung khắc bùng nổ tạo nên cuộc chiến vào tháng 4 năm 1775.   Tướng lãnh đạo là George Washington.  Tháng 6 năm 1776, Thomas Jefferson ký tên trên bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập tại toà nhà bằng gạch ở Philadelphia.  Ðiểm chánh yếu của bản văn này nói rằng “các thuộc địa nay đưọc giải phóng và độc lập với Anh quốc.”

4-7-1776 là ngày khai sinh của quốc gia Hoa Kỳ, cũng là ngày Tuyên bố Ðộc lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ.  Ðây là một ngày lễ trọng  đại của quốc gia để cử hành một đại lễ quan trọng.     

Ngày 4-7-1776, ngày tuyên bố độc lập khỏi quyền cai trị của Anh quốc và  một nền Dân chủ được khai sinh.  Mỗi ngày có hằng nghìn người rời quê hương mình đến một vùng “đất của tự do và quê hương của dũng cảm” và rồi họ sẽ bắt đầu cho giấc mơ Hoa Kỳ.

Hiệp Chủng quốc xứng danh là một quốc gia bao gồm các ngưòi có năng động tính.  Mỗi năm vào ngày 4-7, ngưòi Hoa Kỳ cử hành sự tự do và độc lập với các buổi đi chơi ngoài trời (picnic) nưóng thịt (barbecues) và gia đình xum họp với nhau.  Qua hệ thống liên mạng lưói, chúng ta học biết và tưong giao với mọi ngưòi thuộc các quốc gia khác nhau, với các ngôn ngữ khác nhau, chủng tộc khác nhau trên toàn cầu.  Mang thế giới gần lại hơn với mối cảm thông và hiểu biết …

 

           Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

Được viết

tháng 6-tháng 7, 1776

Thông qua

Ngày 4 tháng 7, 1776

Nơi lưu giữ

Engrossed copy: National Archives
Rough draft: Thư viện Quốc hội Mỹ

Tác giả

Thomas Jefferson et al.

Signers

56 delegates to the Đệ nhị Quốc hội Lục địa

Mục đích

To announce and explain separation from Great Britain[1]

Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là bản văn  chính trị tuyên bố ly khai khỏi Anh quốc ủa 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Được tuyên bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.  Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ghi dấu ảnh hưởng của triết học Khai sáng và cả kết quả của Cách mạng Anh năm 1688.

Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một Triết gia người Anh ở thế kỷ 16, John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền căn bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Thomas Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là "quyền được mưu cầu hạnh phúc". Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, Nhà nước hạn chế, quyền được lật đổ Chính quyền khi Chính quyền không còn phù hợp. Bản tuyên ngôn cũng vạch tội nhà cầm quyền Anh, đại diện là Vua George III, bởi chính sách thuế khóa nặng nề và tàn bạo. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã được thông qua trong đại hội các đại biểu của 13 Tiểu bang của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ - ngày 4 tháng 7, 1776

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, khi một dân tộc nào đó cần thiết phải xóa bỏ những mối liên kết chính trị giữa họ với một dân tộc khác và khẳng định trước các lực lượng trên toàn cầu vị thế độc lập và bình đẳng mà các qui luật của tự nhiên và Thượng đế đã ban cho họ, thì sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải tuyên bố những nguyên do dẫn họ đến sự biệt lập đó.

Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Rằng để bảo đảm cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự thống nhất của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ.

Thật vậy, sự thận trọng sẽ buộc người ta hiểu rõ rằng một chính quyền đã được thiết lập qua một thời gian dài thì không nên thay đổi chỉ vì những lý do đơn giản, nhất thời. Mọi kinh nghiệm đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi cái xấu còn trong chừng mực chịu đựng nổi, thì nhân loại dễ cam chịu nó, hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể chế mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai. Những thuộc địa này đã từng phải cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ đã đến lúc buộc họ phải xóa bỏ thể chế chính quyền cũ.

 

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.”

Tôi hứa nguyện trung thành với quốc kỳ của Hiệp Chúng quốc Hoa Kỳ và với chính thể Cộng hòa.  Một quốc gia dưói Thiên Chúa, không chia cắt, với sự tự do và công chính cho mọi ngưòi.”  

Nguyên văn bản văn Tuyên Ngôn Ðộc Lập đã được 13 Ðại biểu Quốc hội của 13 tiểu bang ký vào ngày 4-7-17-1776

The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies

In CONGRESS, July 4, 1776

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,

The signers of the Declaration represented the new States as follows:

New Hampshire:

Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton

Massachusetts:

John Hancock, Samual Adams, John Adams, Robert Treat Paine, Elbridge Gerry

Rhode Island:

Stephen Hopkins, William Ellery

Connecticut:

Roger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver Wolcott

New York:

William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris

New Jersey:

Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark

Pennsylvania:

Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer, James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross

Delaware:

Caesar Rodney, George Read, Thomas McKean

Maryland:

Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton

Virginia:

George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas Nelson, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton

North Carolina:

William Hooper, Joseph Hewes, John Penn

South Carolina:

Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr., Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton

Georgia:

Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton

 

 

Nguyên văn bản văn Tuyên Ngôn Ðộc Lập đã được 13 Ðại biểu Quốc hội của 13 tiểu bang ký vào ngày 4-7-17-1776

The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies

In CONGRESS, July 4, 1776

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,

The signers of the Declaration represented the new States as follows:

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly, all experience hath shewn, that mankind is more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.

But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

Such has been the patient sufferance of these Colonies and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain [George III] is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance unless suspended in their operation till his Assent should be obtained, and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right is inestimable to them and formidable to tyrants only.

He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

He has endeavored to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

He has erected a multitude of New Offices and sent hither swarms of Officers to harass our people, and eat out their substance.

He has kept among us, in times of peace, Standing Armies, without the consent of our legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power.

He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

 • For protecting them by a mock Trial from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:
 • For cutting off our Trade with all parts of the world:
 • For imposing Taxes on us without our Consent:
 • For depriving us in many cases of the benefits of Trial by Jury:
 • For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences:
 • For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies:
 • For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws and altering fundamentally the Forms of our Governments:
 • For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.

He has abdicated Government here by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to complete the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavored to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

In every stage of these Oppressions, We have Petitioned for Redress in the most humble terms. Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

Nor have We been wanting in attentions to our British brethren.

 • We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us.
 • We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here.
 • We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which would inevitably interrupt our connections and correspondence.

They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

We, therefore, the Representatives of the United States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by the authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare.

That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown,

and that all political connection between them and the State of Great Britain is and ought to be totally dissolved;

and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce,

and to do all other Acts and Things which the Independent States may of right do.

And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of Divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor.

 

0 Comments

 • There is no comment found.